Skutki odmowy przyjęcia mandatu karnego

Skutki odmowy przyjęcia mandatu

Zapewne wielu z czytelników stanęło choć raz przed dylematem, czy przyjąć grzywnę wymierzoną mandatem czy też podjąć polemikę z organem i tym samym odmówić przyjęcia mandatu.

Nieprzyjęcie mandatu wiąże się z tym, że organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym zaznacza się, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu, a w miarę możliwości wskazuje przyczyny odmowy.

W dalszej kolejności w Sądzie nadana zostaje sprawie sygnatura i następnie Sąd przechodzi do jej rozpoznania.

Co jest istotne – najczęściej Sąd w wyniku przesłanego wniosku o ukaranie, kieruje sprawę na posiedzenie niejawne, a następnie wydaje wyrok nakazowy tj. skazuje sprawcę na określoną karę. Następnie Sąd doręcza pocztą wyrok wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia w terminie 7 dniu sprzeciwu od wyroku nakazowego.

Kilka istotnych kwestii:
-Orzekanie w postępowaniu nakazowym może nastąpić, jeżeli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Wydając wyrok nakazowy, Sąd uznaje za ujawnione dowody dołączone do wniosku o ukaranie.
Chodzi w tym miejscu o sprawy najbardziej oczywiste.

-W razie wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego wyrok ten traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.

-Sam sprzeciw nie musi zawierać uzasadnienia – ale powinien spełniać wymogi pisma procesowego tj. zawierać oznaczenie organu do którego jest skierowany, sprawy której dotyczy, adresu wnoszącego pisma, datę, podpis oraz informację o numerze telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej – bądź oświadczenie o ich nieposiadaniu, a ponadto treść oświadczenia – np.: Wnoszę sprzeciw od wyroku nakazowego z dnia ….wydanego przez Sąd….w sprawie o sygnaturze akt….

-W postępowaniu przed Sądem możliwe jest wnioskowanie o przeprowadzenie dowodów – np. o przesłuchanie świadków zdarzenia, o dowód z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków itd.

-Po przeprowadzeniu postępowania w I Instancji, od wydanego wyroku, możliwe jest wniesienie apelacji do Sądu drugiej instancji – w tym przypadku Sądu Okręgowego.

Punkty karne a skierowanie sprawy do Sądu

Odmowa przyjęcia mandatu przez kierowcę, którego wykroczenie zostało stwierdzone przez Policję albo inne służby na gorącym uczynku, a następnie skierowanie do Sądu wniosku o ukaranie nie uchroni sprawcy przed punktami karnymi.

Mimo iż Sąd nie decyduje o punktach karnych – wszak nie są one ani karą, ani środkiem karnym, to zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem, która kierując pojazdem popełniła naruszenie przepisów ruchu drogowego stwierdzone mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, otrzymuje punkty odpowiadające temu naruszeniu z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.

W momencie odmowy przyjęcia mandatu, punkty tymczasowo wpisywane są do centralnej ewidencji kierowców – w razie uprawomocnienia się wyroku Sądu, w którym sprawca wykroczenia zostaje uznany obwinionym, punkty te tracą charakter tymczasowych i widnieją już jako otrzymane.

UWAGA!
Punkty usuwane są z ewidencji dopiero z upływem 1 roku, ale od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, pod warunkiem uzyskania informacji o uiszczeniu grzywny, a nie od momentu popełnienia wykroczenia.

Czy warto odmawiać przyjęcia mandatu?

W sytuacjach, w których stan faktyczny przyjęty przez organ budzi wątpliwości, jest to możliwość, z której warto skorzystać. Z chwilą przyjęcia mandatu, rozstrzygnięcie staje się prawomocne i obwinionemu pozostaje jedynie uiścić grzywnę.

Co prawda ustawodawca przewiduje możliwość wystąpienia do Sądu z wnioskiem o uchylenie prawomocnego mandatu karnego, ale należy mieć na względzie że uchylenie może nastąpić tylko w ściśle opisanych przez ustawodawcę przypadkach – art. 101 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Jest to jednak zagadnienie o tyle obszerne, że należy mu się odrębny wpis.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Nasza witryna stosuje pliki cookies, aby świadczyć Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

Nasza witryna stosuje pliki cookies, aby świadczyć Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej polityce prywatności.

Zamknij